زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است... و این راز تنهایی اوست

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

دل آدمی بزرگ تر از این زندگی است... و این راز تنهایی اوست

زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد

۴ مطلب با موضوع «مسئله چیست؟» ثبت شده است

شما زمانی می گویید «دستگیره ی دَر»، «بدنه ی دَر»، «لولای دَر»، و یک زمانی می گویید «خودِ دَر»

به مجموعه دستگیره، بدنه، لولا و ... می گوییم «دَر»


حال به این تعریف از «زندگی » دقت کنید:

به مجموعه کارکردهای انسان اعم از کارکردهای فکری و ذهنی، کارکردهای جسمی و فیزیکی و کارکردهای اجتماعی و ارتباطی «زندگی» می گویند.


روش ما، 

در فکر کردن، در رفتار کردن و در روابط اجتماعی، 

سبک زندگی ما را مشخص می کند.

ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﻲ

 ﺷﺎﻣﻞ اموری است ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، مادی و معنوی او مربوط می شود.

این امور شامل 

 بینش ها (ادراک ها و اعتقادات)

 گرایش ها (ارزش ها، تمایلات و ترجیحات) که اموری ذهنی و یا رفتار درونی هستند

و همچنین 

 رفتارهای بیرونی (اعم از اعمال هوشیارانه و غیر هوشیارانه حالات و وضعیت های جسمی) 

و موقعیت های اجتماعی هستند .

سبک زندگی در حقیقت

 انعکاس تفکر و تلقی و نگاه فرد است که در عمل تبلور پیدا می کند

همه انسان ها زنده هستند و در زنده بودن مشترک اند ولی همه مثل هم زندگی نمی کنند 

هر کسی زندگیش را بر اساس نوع نگاه و زاویه دید و تلقی که از خودش و اطرافش دارد شکل می دهد 

به این نوع زندگی که در قالب خاصی ریخته شده و بر اساس نگاه خاصی نظم داده شده و راه خاصی را در پیش گرفته ، سبک زندگی گفته می شود